Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Nadleśnictwo Lubniewice jest jednostką jednoobrębową o ogólnej powierzchni 17 705,79 ha. Lasy zajmują 16 393,32 ha, co stanowi 93% powierzchni ogólnej nadleśnictwa.

Nadleśnictwo Lubniewice jest jednostką jednoobrębową o ogólnej powierzchni 17 708,71 ha. Lasy zajmują 17 288,84 ha, co stanowi 98% powierzchni ogólnej nadleśnictwa.

Struktura lasów Nadleśnictwa jest dość jednorodna. Układ siedlisk wg stanu na dzień 01.01.2015 roku przedstawia się następująco: udział siedlisk borowych, czyli drzewostanów z przewagą gatunków iglastych (najczęściej sosny), stanowi aż 89,96 % powierzchni Nadleśnictwa, siedliska lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych stanowią 10,04 %.

 

Gatunkiem zdecydowanie dominującym jest sosna zwyczajna (95,37% powierzchni lasów) występująca na wszystkich siedliskach borowych oraz na siedlisku LMśw. Na słabszych siedliskach tworzy lite drzewostany sosnowe natomiast na żyźniejszych BMw i LMśw występuje w zmieszaniu lub z domieszką dębu, świerka i buka. Poza sosną znaczenie gospodarcze mają brzoza i olsza zajmując łącznie 3,04% powierzchni leśnej oraz dąb, świerk i buk których łączny udział w powierzchni leśnej wynosi 1,21%.

Udział drzewostanów w klasach wieku.

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).
    13 % – I klasa
    14 % – II klasa
    29 % – III klasa
    22 % – IV klasa
    14 % – V klasa
      8 % – VI klasa i starsze
Średni wiek lasów na naszym terenie to 57 lat

 

Przeciętna zasobność drzewostanów wynosi 268 m3/ha
    Sosna   – 269 m3/ha
    Dąb      – 189 m3/ha
    Brzoza  – 180 m3/ha
    Olcha    – 287 m3/ha