Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 9 tys. na powierzchni prawie 30 tys. ha.

Na terenie Nadleśnictwa znajduje się jeden użytek ekologiczny - „Olszynowe bagno", który został utworzony w 2013 roku uchwałą Rady Miejskiej w Lubniewicach. Jest to śródleśne bagno o powierzchni 3,61 ha, stanowiące zarastający zbiornik wodny wraz z olsem torfowcowym. Użytek położony jest na obszarze gminy Lubniewice.
Celem ochrony użytku jest zachowanie ekosystemu bagna śródleśnego, mającego znaczenie dla zwiększenia różnorodności biologicznej otaczających drzewostanów oraz zachowanie stanowisk rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów typowych dla siedlisk bagiennych.