Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulamin udostępniania obiektów edukacyjnych i turystycznych zarządzanych przez Nadleśnictwo Lubniewice

Poniższe regulaminy udostępniania obiektów edukacyjnych i turystycznych zarządzanych przez Nadleśnictwo   Lubniewice wprowadza do stosowania Zarządzenie NR 28/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubniewice z dnia 29 czerwca 2020 r.

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 28/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubniewice z dnia 29.06.2020 r.

REGULAMIN MIEJSCA ODPOCZYNKU

1. Regulamin miejsca odpoczynku określa warunki korzystania z miejsc odpoczynku zarządzanych przez Nadleśnictwo Lubniewice.

2. Każda osoba korzystająca z miejsca odpoczynku wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu
i obowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

3. Miejsce odpoczynku jest dostępne we wszystkie dni w roku.

4. Miejsce odpoczynku nie jest strzeżone. Ryzyko wynikające z utraty przedmiotów pozostawionych w miejscu odpoczynku, ponosi wyłącznie osoba z niego korzystająca.

5. Każda z osób korzystających z miejsca odpoczynku, zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej.

6. Osobom korzystającym z miejsca odpoczynku zabrania się:

a. zaśmiecania terenu;

b. wyrzucania odpadów domowych i komunalnych do koszy na śmiecie znajdujących się na miejscu odpoczynku;

c. prowadzenia działalności usługowej lub handlowej bez stosownej zgody właściwego Nadleśniczego oraz innych kompetentnych organów;

d. puszczania luzem zwierząt domowych;

e. rozstawiania namiotów i biwakowania;

f. uszkadzania infrastruktury turystycznej i tablic edukacyjnych;

g. korzystania z miejsca odpoczynku i jego wyposażenia w inny sposób niż zgodnie z jego przeznaczeniem.

7. W miejscu odpoczynku zabrania się rozpalania ognisk i korzystania z otwartego ognia, za wyjątkiem obiektów posiadających wyznaczone paleniska.

8. Wszelkie uwagi użytkowników o miejscu odpoczynku prosimy zgłaszać do biura Nadleśnictwa Lubniewice tel. 95 755 84 00 lub lubniewice@szczecin.lasy.gov.pl

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 28/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubniewice z dnia 29.06.2020 r.

REGULAMIN MIEJSCA POSTOJU POJAZDÓW

1. Regulamin miejsca postoju pojazdów określa warunki korzystania z miejsc postoju pojazdów zarządzanych przez Nadleśnictwo Lubniewice.

2. Każda osoba korzystająca z miejsca postoju pojazdów wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i obowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

3. Miejsce postoju pojazdów jest dostępne we wszystkie dni w roku.

4. Miejsce postoju pojazdów nie jest strzeżone. Ryzyko wynikające z uszkodzenia lub utraty pojazdu lub jego wyposażenia,
a także utraty przedmiotów pozostawionych w pojeździe, ponosi wyłącznie  osoba korzystająca z miejsca postoju pojazdów.

5. Na terenie miejsca postoju pojazdów obowiązują zasady i przepisy określone ustawą z dnia  20 czerwca 1997 roku Prawo
o ruchu drogowym [Dz.U. z 2020 r., poz. 110 ze zm.]

6. Na terenie miejsca postoju należy zachować szczególną ostrożność i poruszać się z prędkością nie większą niż 10 km/h.

7. Każda z osób korzystających z miejsca postoju pojazdów, zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej.

8. Osobom korzystającym z miejsca postoju pojazdów zabrania się:

a. mycia, sprzątania, naprawy lub wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu ;

b. zaśmiecania terenu;

c. wyrzucania odpadów domowych i komunalnych do koszy na śmiecie znajdujących się na miejscu postoju pojazdów;

d. pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie innym użytkownikom z miejsca postoju pojazdów;

e. pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie z dróg pożarowych;

f. prowadzenia działalności usługowej lub handlowej bez stosownej zgody właściwego Nadleśniczego oraz innych kompetentnych osób;

g. puszczania luzem zwierząt domowych;

h. rozstawiania namiotów i biwakowania;

i. pozostawiania przyczep kempingowych lub pojazdów turystycznych na czas dłuższy niż jedna doba ( 24 godziny )

j. uszkadzania infrastruktury turystycznej i tablic edukacyjnych;

k. korzystania z miejsca postoju pojazdów oraz jego wyposażenia w inny sposób niż zgodnie z jego przeznaczeniem;

9. Zabrania się rozpalania ognisk i korzystania z otwartego ognia, za wyjątkiem miejsc postoju pojazdów posiadających wyznaczone paleniska.

10. Wszelkie uwagi użytkowników o miejscu postoju pojazdów prosimy zgłaszać do biura Nadleśnictwa Lubniewice

tel. 95 755 84 00, lubniewice@szczecin.lasy.gov.

Telefon ratunkowy 112

Punkt alarmowo dyspozycyjny 95 755 84 08

 

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 28/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubniewice z dnia 29.06.2020 r.

REGULAMIN ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ

1. Regulamin ścieżki edukacyjnej określa warunki korzystania ze ścieżki zarządzanej przez Nadleśnictwo Lubniewice.

2. Każda osoba korzystająca ze ścieżki edukacyjnej wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i obowiązuje się
do przestrzegania jego postanowień.

3. Ścieżka edukacyjna jest dostępna we wszystkie dni w roku.

4. Ścieżka edukacyjna nie jest strzeżona. Ryzyko wynikające z utraty przedmiotów pozostawionych na ścieżce edukacyjnej, ponosi wyłącznie osoba z niej korzystająca.

5. Każda z osób korzystających ze ścieżki edukacyjnej, zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej.

6. Osobom korzystającym ze ścieżki edukacyjnej zabrania się:

a. zaśmiecania terenu;

b. wyrzucania odpadów domowych i komunalnych do koszy na śmieci, znajdujących się na ścieżce edukacyjnej;

c. prowadzenia działalności usługowej lub handlowej bez stosownej zgody właściwego Nadleśniczego oraz innych kompetentnych osób;

d. puszczania luzem zwierząt domowych;

e. rozstawiania namiotów i biwakowania;

f. korzystania ze ścieżki edukacyjnej oraz jej wyposażenia w inny sposób niż zgodnie z jej przeznaczeniem;

g. poruszania się i parkowania pojazdami silnikowymi na drogach oznakowanych zakazem

h. uszkadzania infrastruktury turystycznej i tablic edukacyjnych.

7. Na ścieżce edukacyjnej zabrania się rozpalania ognisk i korzystania z otwartego ognia.

8. Wszelkie uwagi użytkowników o ścieżce edukacyjnej prosimy zgłaszać do biura Nadleśnictwa Lubniewice ul. Jana Pawła II 34,69-210 Lubniewice, tel. 95 755 84 00 lub lubniewice@szczecin.lasy.gov.pl

 

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 28/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubniewice z dnia 29.06.2020 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MIEJSC BIWAKOWANIA

 1. Miejsce biwakowania jest własnością Nadleśnictwa Lubniewice i pozostaje w jego dyspozycji.
   
 2. Teren miejsca biwakowego obejmuje obszar oddz. 634d i 635 c leśnictwa Lubiąż. Osoby korzystające z miejsc biwakowania oświadczają, że znane są im granice dzierżawionego terenu i nie wnoszą zastrzeżeń, co do ich przebiegu.
   
 3. Warunkiem uzyskania zgody na biwakowanie jest podpisanie umowy udostępniania gruntów leśnych w siedzibie Nadleśnictwa Lubniewice oraz uiszczenie stosownej opłaty.
   
 4. Osoby korzystające z miejsc biwakowania zobowiązane są do:
 • utrzymywania porządku na terenie oraz w obszarach przyległych, nieuszkadzania drzew i krzewów rosnących na udostępnionym terenie oraz innych niedopuszczalnych i zakazanych prawem zachowań wskazanych w art. 30 ustawy
  o lasach,
 • przestrzegania czasu ciszy nocnej obowiązującej od godz. 22:00 do godz. 06:00
 • niewnoszenia na teren jakichkolwiek środków odurzających lub alkoholu,
 • przestrzegania znaków i tablic informacyjnych znajdujących się na udostępnionym terenie,
 • korzystania z terenu zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi,
 • parkowania pojazdów mechanicznych w miejscach do tego wyznaczonych,
 1. Udostępniony teren nie jest objęty monitoringiem, wobec powyższego Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności
  za mienie utracone, skradzione, uszkodzone. Nadleśnictwo może wprowadzić dodatkowe obostrzenia dla uczestników korzystających z miejsca biwakowania jeśli uzna to za konieczne dla realizacji celów bezpieczeństwa.

   
 2. Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki wypadków na osobach lub w mieniu jakie mogą powstać
  w czasie korzystania z miejsca biwakowania (w tym za szkody powstałe na skutek pożaru lasu, wiatrołomów, wywrotów drzew, oraz oddziaływania flory i fauny leśnej).
 3. Zaleca się monitorowanie we własnym zakresie prognozy pogody oraz zainstalowania na smartfonach aplikacji Regionalnego Systemu Ostrzegania.
 4. Osoby przebywające na udostępnionym terenie są zobowiązane do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom wydawanym przez pracowników Służby Leśnej lub innym pracownikom nadleśnictwa.
 5. Skargi i wnioski należy składać pod adresem : Nadleśnictwo Lubniewice, ul. Jana Pawła II 34,69-210 Lubniewice,  e-mail: lubniewice@szczecin.lasy.gov.pl lub nr telefonu 95 755 84 00.
 6. W przypadku powstałego zagrożenia pożarowego należy niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby oraz Nadleśnictwo pod nr tel. 95 755 84 08.

 

 

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 28/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubniewice z dnia 29.06.2020 r.

Regulamin zarządcy gruntu obozowiska

Obozowisko jest terenem leśnym zarządzanym przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Lubniewice z siedzibą w  Lubniewicach, Jana Pawła II 34, 69-210 Lubniewice 

Obozowisko jest zlokalizowane na terenie gminy Lubniewice, powiatu sulęcińskiego

Nadleśnictwo Lubniewice nie jest organizatorem wypoczynku dzieci i młodzieży w rozumieniu przepisów prawa.

Dzierżawcą obozowiska jest podmiot zewnętrzny.

Regulamin wraz ze stosowną umową dzierżawy zawieraną
z organizatorem obozu harcerskiego  określa warunki korzystania z terenu, na którym zorganizowane zostało obozowisko harcerskie na nieruchomości zarządzanej przez Nadleśnictwo Lubniewice.

Obozowisko to jest zlokalizowane pod adresem leśnym 10-32-1-10- 634 d lub 635c

 W przypadku zaobserwowania jakiegokolwiek potencjalnie niebezpiecznego zdarzenia lub wypadku proszę posługiwać się tym adresem lokalizacyjnym.

Obozowisko nie posiada specjalnych przystosowań i udogodnienie celem organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.

Nadleśnictwo nie odpowiada za mienie ruchome, które są przywiezione i zgromadzone przez organizatorów i uczestników obozu wypoczynkowego dzieci i młodzieży pozostawione na terenie obozowiska. 

Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki wypadków na osobach lub w mieniu jakie mogą powstać
w czasie korzystania z miejsca biwakowania (w tym za szkody powstałe na skutek pożaru lasu, wiatrołomów, wywrotów drzew, oraz oddziaływania flory i fauny leśnej).

W sytuacji kryzysowej, nadzwyczajnej, wystąpienia gwałtownych zjawisk atmosferycznych prosimy o niezwłoczny kontakt
z powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego lub z nadleśnictwem Lubniewice

Zaleca się monitorowanie we własnym zakresie prognozy pogody oraz zainstalowanie na smartfonach aplikacji Regionalnego Systemu Ostrzegania.

Za bezpieczeństwo (zdrowie i życie) uczestników obozu wypoczynkowego oraz osób przebywających na terenie obozowiska odpowiada organizator obozu.

Przypadki sytuacji związanych z potencjalnie niebezpiecznymi  drzewami, urządzeniami i ogniem w lesie należy niezwłoczne zgłaszać do właściwych służb.

Dozwolony jest wjazd na teren obozowiska pojazdami tylko tymi, na które wydało zezwolenie nadleśnictwo.

Podczas odwiedzin parkowanie samochodów dopuszczone jest tylko w wyznaczonym miejscu przez nadleśnictwo.

Szczegółowe zasady korzystania z obozowiska przez uczestników obozu, obowiązki oraz zakazy reguluje odrębny regulamin  - Regulamin organizatora obozowiska. Znajduje się on w centralnym miejscu obozowiska.

Korzystając z terenów leśnych należy bezwzględnie przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym m.in. ustawy o lasach z dnia 28 września 1991r. z poz. zmianami szczególnie art. 26, 27 , 28, 29, 30 dotyczące zasad udostępniania lasu.

Wykaz telefonów alarmowych:

Telefon ratunkowy 112

Pogotowie Ratunkowe 999

Straż Pożarna 998

Policja 997

Nadleśnictwo Lubniewice tel.  095 755 84 00

Punkt alarmowo-dyspozycyjny 095 755 84 08

 

Stałe miejsce wyznaczone do rozpalania ogniska znajduje się w leśnictwie Krzeszyce, pododdział 290 i (Postomskie Młyny)