Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Na terenie Nadleśnictwa Lubniewice funkcjonuje kilka obiektów, które wykorzystujemy do celów edukacyjnych:


Szkółka zespolona w Rogach

 

Położona na terenie leśnictwa Rogi o powierzchni produkcyjnej 5,99 ha, na której rocznie produkuje się około 2 mln sztuk sadzonek  gatunków lasotwórczych, domieszkowych oraz krzewów biocenotycznych – średnio 25 gatunków. Ta ilość sadzonek w pełni pokrywa zapotrzebowanie nadleśnictwa na materiał odnowieniowy. Jest to najważniejszy obiekt edukacyjny patrząc pod kątem dydaktycznym, ponieważ to na szkółce „wszystko" się zaczyna. Tu wysiewane są nasiona zebrane z najdorodniejszych drzew i krzewów różnych gatunków. Z nich kiełkują małe siewki, które przy właściwej pielęgnacji i ochronie wyrastają na większe sadzonki, a później są wysadzane w lesie tworząc młode uprawy, z których wyrasta dojrzały drzewostan. Niejeden odwiedzający szkółkę właśnie tu uświadomił sobie, że przysłowiowa bożonarodzeniowa choinka to świerk pospolity.

 


Rezerwat leśno-torfowiskowo-wodny „Janie im. Włodzimierza Korsaka"

 

Rezerwat „Janie" im. Włodzimierza Korsaka utworzony  Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 18 maja 1984 roku o powierzchni 50,52 ha (z czego w zarządzie nadleśnictwa znajduje się powierzchnia 35,11 ha) jest rezerwatem wodnym, którego celem jest zachowanie zarastającego jeziora z charakterystyczną roślinnością wodną i bagienną ( wawrzynek wilcze łyko, grążel żółty, grzybienie białe, salwinia pływająca), będącego ostoją licznych gatunków ptaków wodnych. 

Rezerwat położony jest ok. 3,5 km od miejscowości Lubniewice. Centralną część rezerwatu zajmuje jezioro Janie o pow. 15 ha, przez które przepływa rzeka Lubniewka.

 


Ścieżka edukacyjna

 

Obiekt oddany do użytku w 2004 roku. Zlokalizowana jest przy jeziorze Lubiąż w sąsiedztwie terenów wyznaczonych pod obozy harcerskie co pomaga w edukacji dzieci i młodzieży z tych obozów, które są mieszkańcami bardzo dużych miast, przybliżając problemy ochrony środowiska oraz pracę leśników. Na trasie ścieżki, której długość wynosi 1,50 km znajduje się 16 przystanków dydaktycznych. Tablice te prezentują treści wynikające z walorów środowiska przyrodniczego, występującego wzdłuż trasy i dotyczą takich tematów jak:

  • Piętrowa budowa lasu.
  • Przykłady siedlisk występujących na trasie ścieżki.
  • Rola łąki śródleśnej, martwych drzew i chrustu.
  • Omówienie podziału powierzchniowego.
  • Opis jeziora położonego przy trasie.

 


Postomskie Młyny

 


W 2010 r. w ramach 100 %-wej dotacji z Programu dla Odry 2006 Nadleśnictwo Lubniewice wykonało na rzece Postomii, w pobliżu miejscowości Krzeszyce, budowle piętrzące dla odtworzenia dwóch zbiorników małej retencji o łącznej objętości 24160 m³ w miejscach, gdzie posadowione były przedwojenne młyny. Działanie to spowodowało ponowne wypełnienie stawów i kanałów młyńskich wodą, tworząc przy rzece malowniczy teren. Obszar ten zyskał na atrakcyjności turystycznej, a zbiorniki retencyjne  wpłynęły na bioróżnorodność otaczających je drzewostanów. Mając na uwadze, że jest to miejsce  chętnie odwiedzane przez mieszkańców Krzeszyc i przyjezdnych turystów, w 2013 r. w ramach 68 %-wego dofinansowania z funduszu Programu Operacyjnego  RYBY 2007 – 2013, Nadleśnictwo Lubniewice zagospodarowało ten teren, udostępniając go dla rekreacji i wypoczynku.
Są tu wiaty, miejsce na ognisko z ławkami, pomosty do dobijania kajaków, tablice w języku polskim i niemieckim opisujące historię przedwojennych młynów, obok przebiega ścieżka rowerowa. Treści tablic powstały dzięki pomocy Gminnej Biblioteki Publicznej - jednostce samorządowej Gminy Krzeszyce, przy której działa  Ośrodek wiedzy i tradycji gminy Krzeszyce,  która była partnerem w projekcie.

 


OBIEKT MAŁEJ RETENCJI

 


Zalew Wałdowice – inwestycja, która powstała dzięki 60 %-emu dofinansowaniu z EkoFunduszu w 2004 roku na terenie leśnictwa Rogi.
Na powierzchni 33 ha została zgromadzona woda, której obecność stwarza warunki do bytowania fauny związanej ze środowiskiem wodno – błotnym oraz sprzyja rozwojowi roślinności trzcinowo – szuwarowej, która oprócz zapewnienia schronienia ptakom wodnym, ma zdolność oczyszczania wody zatrzymując nie tylko zanieczyszczenia stałe, ale również absorbując zanieczyszczenia organiczne. Zbiornik retencyjny zatrzymuje też część wód opadowych i stabilizuje poziom wód gruntowych na obszarze kilkuset hektarów, stwarzając korzystne warunki siedliskowe dla sąsiadujących drzewostanów, charakteryzujących się niedostatecznym uwilgotnieniem.